Κλινικές Μελέτες


Sinomarin® - Ένα κλινικά δοκιμασμένο προϊόν!

Aποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της ρινικής συμφόρησης διαφόρων αιτιολογιών

Η αποτελεσματικότητα του Sinomarin® έχει αποδειχθεί σε μία ανοιχτή πολυκεντρική μελέτη σε 80 ασθενείς με πλήρη ή μερική ρινική συμφόρηση λόγω διαφόρων ρινικών παθήσεων1.

Η μοναδική θεραπεία που ακολούθησαν οι εν λόγω ασθενείς, ήταν πλύσεις με Sinomarin® (2 ψεκασμοί σε κάθε ρουθούνι 3 φορές την ημέρα) για 15 ημέρες.

Σημαντική βελτίωση της ρινικής συμφόρησης → 77,4% των περιπτώσεων
Σημαντική βελτίωση της γενικής συμπτωματολογίας → 81% των περιπτώσεων
Καλή ή/και άριστη ανοχή → 95% των περιπτώσεων

Aποτελεσματικό ως συμπληρωματική θεραπεία στη ρινίτιδα

Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια χρήσης του Sinomarin® αποδείχθηκε και σε μια προοπτική μελέτη σύγκρισης σε 333 ασθενείς με κλινικά διαπιστωμένη ρινίτιδα2.

Οι ασθενείς υπό θεραπεία χωρίσθηκαν σε 2 ομάδες. Στη πρώτη χρησιμοποιήθηκε φαρμακευτική αγωγή και Sinomarin® ενώ η δεύτερη ακολούθησε μόνο φαρμακευτική αγωγή, χωρίς χορήγηση Sinomarin® (ομάδα ελέγχου). Η μελέτη διήρκησε 20 ημέρες και η καταγραφή των αποτελεσμάτων έγινε κατά τη διάρκεια 3 επισκέψεων στον θεράποντα ιατρό: 1η επίσκεψη= baseline (έναρξη), 2η επίσκεψη= 1ο follow up στις 10 ημέρες θεραπείας και 3η επίσκεψη= 2ο follow up στις 20 ημέρες θεραπείας.

Οι ασθενείς στην ομάδα του Sinomarin® παρουσίασαν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου σε όλες τις παραμέτρους που αξιολογήθηκαν (ρινική συμφόρηση, ρινόρροια, ρινική δυσχέρεια, ανοχή καθώς και η αξιολόγηση της θεραπείας τόσο από τους ίδιους τους ασθενείς όσο και από τους ερευνητές/θεράποντες ιατρούς).
Αποτελεσματικότητα υπέρτονου διαλύματος θαλασσινού νερού 2,3% σε NaCl μετά από ενδορρινική επέμβαση

Σε προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς μετά από επέμβαση διόρθωσης της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος (septoplasty) μελετήθηκε η επίδραση διαφορετικών ρινικών διαλυμάτων όσον αφορά την βλεννοκροσωτή δραστηριότητα και τη διαπερατότητα των ρινικών αεραγωγών (Νasal Αirway Patency- NAP)3.

45 ασθενείς σε 3 τυχαιοποιημένες ομάδες στους οποίους έγιναν 6 πλύσεις την ημέρα για 20 ημέρες με: 1) 2,3% υπέρτονο διάλυμα θαλασσινού νερού, 2) 0,9% ισότονο αλατούχο διάλυμα με ρυθμισμένο pH, και 3) 0,9% ισότονο αλατούχο διάλυμα.

Διαπερατότητα Ρινικών Αεραγωγών (ΝΑP)

20η μετεγχειρητική μέρα
Διαφορά από την 5η μέρα
(mean ± SD) (cm2)
Διαφορά από την 5η μέρα
(mean ± SD) (%)
NAP (2.3% υπέρτονο διάλυμα θαλασσινού νερού)
0.37 ± 0.19
62.6 ± 43.4
NAP (0.9% ισότονο αλατούχο διάλυμα με ρυθμισμένο pH)
0.15 ± 0.20
26.3 ± 38.3

Η θεραπεία με 2,3% υπέρτονο διάλυμα θαλασσινού νερού βελτίωσε τη διαπερατότητα των ρινικών αεραγωγών μεταξύ της 5ης και 20ης ημέρας μετά την επέμβαση. Η βελτίωση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική σε σχέση με το αποτέλεσμα που επέφερε το 0,9% ισότονο αλατούχο διάλυμα με ρυθμισμένο pH (p=0.042).

H xρήση υπέρτονων διαλυμάτων μετά από ενδορρινική επέμβαση μειώνει την φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη αποσυμφορητική δράση σε σχέση με τα ισότονα διαλύματα.

1. Freche C et al., “Usefulness of hypertonic sea water (Sinomarin®) in rhinology”, Revue Officielle de la Société Française de ORL, 50(4), 1998.
2. González G et al., “A clinical study conducted in 2007 with Mexican patients: an investigational, prospective, longitudinal, comparative, multicentre, open-label study on the efficacy and tolerability of Sinomarin® Spray for the treatment of rhinitis”, Journal of the Federation of Otalaryngological and Societies of the Mexican Republic (FESORMEX), 2008.
3. Süslü N. et al., ‘Effects of buffered 2.3%, buffered 0.9%, and non-buffered 0.9% irrigation solutions on nasal mucosa after septoplasty”, Eur Arch Otorhinolaryngol (2009) 266:685–689.